STANOJEVIĆ
Vaskularna hirurgija?

Proširene vene na nogama jedan su od naj ?ešćih medicinskih problema odrasle, naro ?ito ženske populacije. Smatra se da gotovo 40% ženske populacije, dobi iznad 30 godina, ima u većoj ili manjoj mjeri izraženo proširenje vena na nogama. Prvi sa ?uvani opisi varikoznih vena datiraju iz anti ?ke Gr ?ke. Od tada do danas, razvoj medicine doveo je do spoznaja o razlozima nastanka proširenih vena i mogućnostima njihova lije ?enja.

Proširene vene nogu nisu samo estetski problem. Tegobe koje one mogu prouzrokovati uklju ?uju oticanje nogu, bolove u nogama, upale vena, krvarenje iz varikoziteta, a dugotrajno nelije ?ene proširene vene mogu dovesti do promjena kože i potkožnog tkiva, naj ?ešće potkoljenica. Tako može doći do smećkaste pigmentacije kože, stanjenja kože i stvaranja ulkusa koji teško zarastaju i skloni su recidiviranju. Sve navedene moguće komplikacije razlog su da se proširene vene što prije po ?nu lije ?iti, tim više što je i pozitivan estetski efekt lije ?enja. Treba napomenuti da subjektivne tegobe koje uzrokuju varikozne vene ne moraju biti proporcionalne klini ?kom nalazu.

Da bi lije ?enje proširenih vena bilo uspješno potreban je detaljan klini ?ki pregled pacijenta koji uklju ?uje ne samo pregled vena na nogama već kompletan vaskularni (arterijski i venski) status. Nadalje, mora se voditi ra ?una i o eventualnim drugim zdravstvenim problemima koje pacijent ima. Primjera radi, bolesnik koji pored proširenih vena ima i arterijsku insuficijenciju nogu zahtijeva druga ?iji algoritam lije ?enja od osoba koje imaju urednu arterijsku cirkulaciju na nogama.

Uzimanje detaljne anamneze i klini ?ki pregled prvi je korak na putu do adekvatnog lije ?enja. Daljnji korak je detaljan doppler vena nogu kojim se može utvrditi koje su promjene na venskom sistemu u podlozi proširenja vena. Tek nakon takve obrade može se donijeti plan lije ?enja.

Naj ?ešće rađeni zahvati u domenu vaskularne hirurgije su:

Sklerozacija kapilara
Sklerozacija vena pjenom pod kontrolom ultrazvuka (Ultrasound Guided Foam Sclerotherapy – UGFS)
Radiofrekventna ablacija vena (bipolar Radiofrequency-Induced Thermotherapy – RFITT)
„Klasi ?na“ operacija vena (stripping i (mikro)flebektomija).
Lasersko lije ?enje
Sklerozacija kapilara i sklerozacija vena pjenom su bezbolni zahvati za koje nije potrebna anestezija.

Radiofrekventna ablacija vena i klasi ?na operacija vena izvode se u lokalnoj (tumescentnoj) anesteziji, tako da i nakon najsloženijih zahvata pacijent može odmah ustati i hodati.

http://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/log41.fw_sss.png

“Sa vama od 2006 godine”

Ordinacija je počela sa radom septembra 2006. godine

Naše Nagrade
http://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/footer-awards.png
Pratite nas

Društvena mreže “Stanojević”

Copyright 2022 by DMD. All rights reserved.

Copyright 2022 by DMD. All rights reserved.