STANOJEVIĆ
Digitalna radiografija?

Rendgenski snimci predstavljaju nezamenljivu dijagnosti ?ku podršku u stomatologiji. Razvoj tehnologije omogućio je digitalizaciju ove tehnike, unapređujući je u skladu sa zahtevima savremene stomatološke dijagnostike.

Klini ?ki izveštaji i brojna istraživanja ukazuju na zna ?ajne prednosti kako intraoralne, tako i ekstraoralne digitalne radiografije. Glavne prednosti obuhvataju smanjenje zra ?enja (ako se sprovode propisani principi, o ?emu mi veoma vodimo ra ?una), zna ?ajna ušteda vremena, jednostavno ?uvanje i organizacija i mogućnost poboljšanja snimaka. Digitalna tehnologija omogućava mnogo više od pukog poboljšanja efikasnosti – ona menja stomatološku praksu, otkrivajući na snimcima detalje i mesta koji ranijim metodama nisu bili vidljivi na filmu.

Tehnike snimanja
Posvećeni stalnom usavršavanju usluga koje pružamo svojim pacijentima, primenjujemo najnovija tehnološka dostignuća i maksimalno koristimo mogućnosti uređaja koje posedujemo. To nam omogućava da ponudimo širok dijapazon dijagnosti ?kih usluga, kako svojim pacijentima, tako i brojnim kolegama, sa ?ijim stomatološkim ordinacijama sarađujemo na pitanjima dijagnostike.

Uređaji koje koristimo
Kvalitet aparata za digitalnu radiografiju, uz obu ?enost rukovaoca, neophodan je za dobijanje pouzdanih snimaka. Mi koristimo dva uređaja renomiranih proizvođa ?a, koji su se pokazali kao moćno dijagnosti ?ko sredstvo u pravim rukama.

Svim pacijentima obezbeđena je zaštita od zra ?enja X zracima, u skladu sa važećim regulativama.

Dodatne usluge
Mogućnosti uređaja koje koristimo prevazilaze svakodnevne dijagnosti ?ke potrebe. Određene specifi ?ne osobine i tehnologije pružaju nam dodatni uvid i detaljne informacije, olakšavajući rad i proširuju dijapazon usluga, kao i njihov kvalitet.

Digitalni format snimka je lakši za skladištenje i prakti ?an za ?uvanje. Nove tehnologije omogućile su nam da oformimo trajnu bazu podataka za svakog pacijenta, sa uvek dostupnim podacima.

Snimci se mogu poslati e-mailom, narezati na disk ili odšampati na foliji.

Snimak se može prikazati u negativu, jer se tako lakše mogu uo ?iti određene strukture. Ovo se posebno preporu ?uje kada su u pitanju strukture neophodne za precizan pregled endodontskih tretmana.

Usluge u okviru RTG dijagnostike
Retroalveolarni RTG snimci

Retroalveolarni snimak zuba je nešto što se ?esto zahtjeva u toku lije ?enja zuba a ?esto je i obavezno. Snimanje se vrši da bi se utvrdio klini ?ki slu ?aj i napravio plan lije ?enja. To je vrsta radiografije koja pruža precizne informacije ali na ograni ?enim podru ?jima u usnoj duplji.

Retroalveolarni snimci se dobijaju korišćenjem senzora koji se aplicira u usta pacijenta. Položaj i veli ?ina senzora zavisi o indikaciji.

Retroalveolarni snimak daje nam uvid u stanje 1-3 zuba. Zbog minimalnog zra ?enja ?esto se koristi u stomatologiji za dijagnostiku razli ?itih poremećaja i bolesti zuba.

Mali snimak zuba prikazuje detalje željenog zuba, kao i kosti i struktura koje taj zub okružuju.

Zbog svoje preciznosti naj ?ešće služi za:

detekciju karijesa posebno na bo ?nim – kontaktnim površinama zuba
procjenu prisutnih plombi
utvrđivanje izgleda korijena zuba i kanalnog sistema korijena
odnosa zuba prema susjednim strukturama.
OPT snimak

Ortopantomogram (OPT ili ortopan) je snimak zuba na kojem se vide gornja i donja vilica u celosti, sa okolnim koštanim strukturama. Ovo je dvodimenzionalni prikaz celog vili ?nog aparata. Može biti izrađen na filmu ili u digitalnoj fromi na CD-u. Ovaj snimak služi za procenu generalnog stanja zdravlja usne duplje pacijenta, ali nije dovoljno precizan kada je re ? o proceni stanja svakog pojedina ?nog zuba. Na ortopanu možemo posmatrati:
– položaj izniklih i neizniklih zuba u vilici,
– kost u okolini zuba, prisustvo patogenih lezija ili parodontalnih džepova,
– zdravlje kosti, prisustvo patogenih promena u vilici,
– blizinu sinusa gornjim zubima, patogene promene u sinusima,
– procenu stanja kosti nakon neke stomatološke intervencije (vađenja zuba, ugradnje implanta),
– utvrđivanje prisustva žarišta (lokalnog problema) u usnoj duplji kod pacijenata koji se pripremaju za neku operaciju, zra ?enje ili hemioterapiju.

Snimanje zuba u trudnoći?

Našem stomatološkom timu ukažite na ?injenicu da ste u drugom stanju. U tom slu ?aju neće se raditi rendgensko snimanje zuba, posebno ne tokom prva tri mjeseca trudnoće.

Parodontologija
Parodontologija se bavi le ?enjem oboljenja desni i svih oblika parodontopatije.

Parodontopatija je veoma u ?estalo oboljenje, od kojeg oboleva ?ak 50% populacije. To je oboljenje potpornih tkiva zuba, koje svojim napredovanjem dovodi do rasklaćenja i gubitka zuba. Po ?inje gomilanjem zubnog kamenca u predelu vratova zuba, koji je pun mikroorganizama i stvara inflamaciju desni, tj. gingive. Ukoliko se kamenac ne uklanja blagovremeno, inflamacija desni je sve ja ?a, one krvare na najmanju provokaciju, Ako higijena izostaje, stanje se pogoršava i infekcija prodire u sve dublja tkiva, stvaraju se džepovi i po ?inje gubitak kosti oko korenova zuba. Korenovi zuba postaju ogoljeni, a zubi sve manje stabilni u vilici. U krajnjem stadijumu dolazi do njihovog rasklaćenja, i na kraju, ispadanja.

U našoj ordinaciji uz vrsnog parodontologa dobićete usluge detaljnog pregleda, analize, konsultacije I eventualnih operativnih zahvata ukoliko se ustanovi uznapredovali oblik parodontopati ?nih oboljenja.

U domenu parodontologije pružaju se izvanredne terapijske mogućnosti poput:

Čišćenja mekih i ?vrstih (kamenac) zubnih naslaga
Klini ?ki pregled i mjerenja dubine parodontalnih džepova
Kiretaže parodontalnih džepova
Lije ?enja parodontalnih džepova uz lokalnu aplikaciju antibiotika
Razne režanj operacije u cilju otklanjanja parodontalnih džepova
Nadogradnje kosti u slu ?aju da su postojeći parodontalni džepovi otopili kost koja ?uva zube
Transplantacije vezivnog tkiva u slu ?aju povla ?enja desni i ogolićenja korjenova
Produženje klini ?ke krunice zuba, proširenje pripojne gingive SMAT, produbljivanje vestibuluma i dr.

http://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/log41.fw_sss.png

“Sa vama od 2006 godine”

Ordinacija je počela sa radom septembra 2006. godine

Naše Nagrade
http://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/footer-awards.png
Pratite nas

Društvena mreže “Stanojević”

Copyright 2022 by DMD. All rights reserved.

Copyright 2022 by DMD. All rights reserved.